Комі Автономіјаа Облаԍтувса госуԁарственнӧј ԁа общественнӧј учрежԃеԋԋӧјасын, преԁпріјаԏіјӧјасын ԁа оргаԋізатсіјајасын комі кыв-вылын уҗ нуӧԁӧм-куԇ-а інԁӧԁ

Other Titles: Komì Avtonomìјаа Oblаԍtuvsа gosuԁаrstvennӧј ԁа obŝestvennӧј učrežԃeԋԋӧјаsyn, preԁprìјаԏìјӧјаsyn ԁа orgаԋìzаtsìјајаsyn komì kyv-vylyn uҗ nuӧԁӧm-kuԇ-а ìnԁӧԁ
Format: book
16 s.
Language: Komi-Zyrian
Publisher: Типография Коми Издательства
Place of Publication: Сыктывкар
Date of Publication: 1925-01-01
2014-07-01
Permanent Address: URN:NBN:fi-fe2014070132038
Online Access: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/67311
Metadata Publisher: National Library of Finland