Віԇму уҗалан арԏеԉлӧԋ прімернӧј устав : прімітӧма колхоԅԋік-уdарԋікјас ставсојузса мӧԁӧԁ сјезԁӧн ԁа вынԍӧԁӧма СССР-са СНК-ӧн ԁа ВКП (б) ЦК-ӧн

Other Titles: Vìԇmu uҗаlаn аrԏeԉlӧԋ prìmernӧј ustаv : prìmìtӧmа kolhoԅԋìk-udаrԋìkјаs stаvsoјuzsа mӧԁӧԁ sјezԁӧn ԁа vynԍӧԁӧmа SSSR-sа SNK-ӧn ԁа VKP (b) CK-ӧn
Format: book
16 s.
Language: Komi-Zyrian
Publisher: Комі госізdат
Place of Publication: Сыктывкар
Date of Publication: 1935-01-01
2014-10-10
Permanent Address: URN:NBN:fi-fe2014101045157
Online Access: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/67932
Metadata Publisher: National Library of Finland

Similar Items