Республика Коми в российской прессе, 2000-2010 : библиографический указатель

Muut nimekkeet: Respublikа Komi v rossiskoi presse, 2000-2010 : bibliogrаfitseski ukаzаtel
Aineistotyyppi: kirja
105 s.
Kieli: venäjä
Kustannuspaikka: Сыктывкар
Julkaisupäivä: 2011
Aiheet:
Linkit: http://chukor.nbrkomi.ru/cgi-bin/ecatalog/cgiirbis_64.exe?P21DBN=NEB&I21DBN=NEB&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&Z21MFN=659
Metatietojen julkaisija: Komin tasavallan kansalliskirjasto